SEASON OPENING
na dvorku Petrohradské
14. 05. 2024 18:00

Vstupné: dobrovolné
Entry: donation

Let's meet together and celebrate the launch of this year's outdoor live art program.  What last year seemed utterly unreal became reality and we can meet once again in this place and magical space.

Accept our humble invitation to join us for the opening once again from 6 pm to 10 pm at the everlasting Petrohradská 438/13, Prague 10 in an intimate atmosphere of our courtyard.

✧ 18:00 DJ SET
Vermilion

✧ 19:00+ OPEN STUDIO
Fatcat press

✧ 19:30 PERFORMANCE
Iva Svoboda: Dirtyclean

✧ 20:30 LIVE
Never Sol


Never Sol

Navrstvené plochy syntezátorů plné melancholie, snové melodie utopené v tunách reverbu a plný ač křehký sametový vokál. Hudba Never Sol se rozpouští v ambientních zvukových hladinách, ale řeže hluboko pomocí zkreslených a ruchových elementů. Silný vztah k písničkářství, spletité akordické postupy, syntezátory a hlas, to jsou základní kameny tvorby Never Sol. Někdy se její skladby stáčejí do lynchovských teritorií: zaplněné, silné a tajemné : jindy je jejich zvuk otevřený a rezervovaný- jen hlas a pár pečlivě umístěných instrumentálních barev. Ponuře poklidný a elegantně podmanivý.

Vermilion (DJ set)

Převážně známá jako polovina dua Zaffer 9, přináší unikátní směs svých vlastních nevydaných skladeb míchaných s tracky plnými dystopických syntezátorů obohacených o prvky z žánrů jako je dekonstruovaný club, trance a witch house. Centrální součástí jejích setů jsou deformované ženské hlasy a výkřiky, které přidávají vrstvu vzteku k gotické estetice.

Iva Svoboda: Dirtyclean

Iva Svoboda je český umělec aktualně žijící v Německu, využívá jako médium performance, sochu, text, video a zvuk. Zabývá se zkoumaním vztahů, chyb a nedokonalostí nebo špínou. (Její vystavy a performance byly k vidění v Berlíně, ve Francii, nebo na Ukrajině.)

Performance Dirtyclean tematizuje diskrepanci a absurditu našeho konstruktu - planety aut a sexuality. Tato performance se snaží vytvořit situací k zamyšlení a uvažování o naší zkonstruované bublině, o pokrytectví našeho světa zkaženého sexismem a egoismem. Milujeme auta, nenávidíme auta. Zabíjejí nás a dělají nás. Poskytují nám radost a neštěstí. Posouvají nás a bourají nás. Zrychlují nás a ničí nás. Dávají nám extrémní pocity ze dvou protilehlých úhlu. Pro koho jsou domácími mazlíčky a pro koho jsou vrazi? Pro koho jsou pomocí a pro koho zátěží? A auto je jen zástupcem skutečných hodnot. Stejně tak si vytváříme svět, ve kterém hrajeme naše nablízkané sexy karty, prezentujeme a prodáváme si navzájem naše namydlené materialní hodnoty a naše dovednosti, naši voňavou pomíjivou sexualitu, svádíme se naší vyžehlenou imitovanou atraktivitou a vyleštěnými cetky. Skrýváme nedostatky a vytahujeme se. Každý z nás v jiném rozměru, v jiné show. K smíchu nebo k pláči? Dirtyclean je kolizí těchto kontrastů. Jako figurka nás samých a našeho pokrytectví.


Fatcat Press

Juliána Chomová, Matěj Smrkovský a Eva Maceková z Fatcat Press se s vámi podělí o své autorské motivy. Tisknout se bude od 19:00 na dvorku.

Nezapomeňte si k tomu donést vlastní textil.

Fatcat press je sítotisková dílna zaměřená na potisk textilu a papíru pro přátele i širší veřejnost.

Dílna pracuje s eko variantou tisku – používá digitální osvit od japonské RISO a následně tiskne tradičně, ručně vodovými barvami. 

Never Sol

Layers of synthesizers filled with melancholy, dreamy melodies drowned in tons of reverb, and a full yet fragile velvety vocal. Never Sol's music dissolves into ambient soundscapes but cuts deep with distorted and noisy elements. A strong connection to songwriting, intricate chord progressions, synthesizers, and vocals are the cornerstones of Never Sol's creation. Sometimes her songs veer into Lynchian territories: filled, powerful, and mysterious; other times their sound is open and reserved - only the voice and a few carefully placed instrumental colors. Gloomily serene and elegantly captivating.


Vermilion (DJ set):

Mostly known as half of the Zaffer 9 duo, brings a unique blend of her own unreleased work mixed with tracks full of dystopian synths infused with elements from genres such as deconstructed club, trance and witch house. Central to her sets are deformed female voices and screams that add a layer of rage to the gothic aesthetic.

Iva Svoboda: Dirtyclean

Iva Svoboda is a Czech artist living in Germany, uses performance, sculpture, text, video and sound as media. She is interested in exploring relationships, mistakes and imperfections or dirt.The performance Dirtyclean thematizes the discrepancy and absurdity of our construct - the planet of cars and sexuality. The performance tries to build a situation to consider and reflect on our constructed bubble and the hypocrisy of our world rotten by sexism and egoism. We love cars, we hate cars, they kill us, they make us. They give us fun and fatality. They move us and they crash us. They speed us up and destroy us. They give us extreme feelings from two opposite sites. Who are they pets for and who are they killers for? Help for whom and burden for whom? And the car is only the substitute for real values. In the same way, we create a world in which we play our sexy cards, show and sell each other our soapy material values and our skills, our fragrant ephemeral sexuality, we seduce each other with our ironed imitated attractiveness and polished trinkets. We camouflage the flaws and show off. Each of us in a different dimension, in a different show. To laugh or to cry? Dirtyclean is the collision of these contrasts. Like a figurehead of ourselves and our dissembling.

Fatcat Press

Juliána Chomová, Matěj Smrkovský and Eva Maceková from Fatcat Press will share their original motives with you. The printing starts at 7 pm in the courtyard.

Bring your own textiles or garments.


Fatcat press is silk-screen printing studio focused on printing textiles and paper for friends and the public.

They use eco way of printing with digital illumination from Japanese RISO and then print traditionally, by hand with water colours. (litrolomouc.cz)

Donations:
Small Motif - 150 CZK
Large Motif - 250 CZK
Provoz kulturních aktivit Petrohradská kolektiv je v roce 2024 finančně podpořen Ministerstvem kultury ČR, Magistrátem hlavního města Prahy, a Městskou částí Prahy 10.

The production of the cultural activities of the Petrohradská kolektiv is financially supported in 2024 by the Ministry of Culture of the Czech Republic, Municipality of the City of Prague, and the Municipal District of Prague 10.