LIVE: Nikol Štrobach
na dvorku Petrohradské
16. 07. 2024 19:00

Vstupné: dobrovolné
Entry: donation

A showcase of live acts with the focus on contemporary music production. We will present a broad variety of quality acts from the Czech alternative scene in the fourth year by music dramaturgist Mojmir Mechura.

Průřez živého umění se zaměřením na současnou hudební produkci. Pod dramaturgickým vedením Mojmíra Měchury již čtvrtým rokem představíme širokou škálu  vystoupení z české alternativní scény. 


She is a lecturer and musician who has been active in Brno for the past few years. In her work, she experiments with the connection between plants and electronic instruments. This creates unconventional musical pieces inspired by the sounds of nature, which are organic and always dependent on the chosen plant. It is essentially a shared language, an ambient connection between human and plant perception of (non)music. In collaboration with Bastl Instruments, she recorded an educational series of YouTube videos called "Patchení s Nikol," where she covered the basics of modular synthesizers. This led to the formation of the group Pink Noise, where she and other women learned to play synthesizers and shared their musical experiences. This, along with her connection to Prague's Synth Library and Mary C, opened the doors to the world of electronic music and public education. She has conducted numerous music workshops and lectures around the world (Superbooth, Moogfest, Synthposium, Knobs&Wires). Now, in addition to playing, she primarily focuses on teaching children through music workshops, animation camps, and film festivals.
Je lektorka a hudebnice, která posledních několik let působila v Brně. Ve své tvorbě experimentuje s propojením rostlin a elektronických nástrojů. To tvoří nekonvenční hudební kousky inspirované zvuky přírody, které jsou organické a vždy závislé na vybrané rostlině. Je to vlastně taková společná řeč, ambientní propojení mezi mezi lidským a rostlinným vnímáním ne/hudby. Ve spojení s Bastl Instruments natočila naučnou sérii youtube videí "Patchení s Nikol", kde se zabývala základy modulárních syntezátorů. To vedlo ke vzniku skupiny Pink Noise, ve které se společně s dalšími ženami učily hrát na syntezátory a sdílely spolu své hudební zkušenosti. To a spojení s pražskou Synth Library a Mary C jí otevřelo dveře do světa elektronické hudby a veřejného vzdělávání. Vedla řadu hudebních workshopů a přednášek po celém světě (Superbooth, Moogfest, Synthposium, Knobs&Wires). Nyní se kromě hraní věnuje převážně výuce dětí v rámci  hudebních workshopů, animačních táborů a filmových festivalů.


Provoz kulturních aktivit Petrohradská kolektiv je v roce 2024 finančně podpořen Ministerstvem kultury ČR, Hlavním městem Praha a Městskou částí Prahy 10, Národním plánem obnovy ze zdrojů Evropské unie.

The production of the cultural activities of the Petrohradská kolektiv is financially supported in 2024 by the Ministry of Culture of the Czech Republic, Capital city of Prague, and the Municipal District of Prague 10.