But all the foam turned into glue.
27. 09. - 28. 10. 2022


otevření výstavy / opening
26. 09. 2022  18:00/ 6PM


jednadvatři gallery,
Petrohradská 13,
Praha 10


Otevírací doba / Opening hours
Po-Pá 17-22/ Mon-Fri 5-10PMAron Lodi & Szilvia Bolla
Esther Babulik
Veronika Švecová

curated by Edita Štrajtová & Linda Vondrová

text by Linda Vondrová
graphic design by Martin Czeller (Lobster)Jedna Dva Tři Gallery invites you to the opening of the exhibition
'But all the foam turned into glue.', which will take place on Monday 26 September at 18:00. We look forward to seeing you!


A gooey substance is sliding between your fingers, sticking your skin together so that it's harder and harder to extend your palms. The sticky substance makes it impossible for you to move your facial muscles, yet it forms uncontrollable grimaces on your face. You are no longer you and neither is the world you find yourself in. You have become one whole, and much of your free will is gone. What was considered the exceptionality of humanity has lost its meaning. Human is everything and it is nothing. Space used to have a precise order, now it ceased to even be a space, everything found itself in a mess of squishy sticky mass.

The glue has connected everything forever. The movement of butterfly wings is no longer a distant metaphor, it has become direct and conscious cause of our reality. Silent objects have been given a voice and now resonate with a bubbling response in our shared mass.

In such an environment, parasites become either carriers or allies. The alleged symbiosis of our lives succumbed to destruction under the force of the glue that once helped to stick it together.
Jedna Dva Tři Gallery Vás zve na výstavu "But all the foam turned into glue." a její vernisáž, která se bude konat v pondělí 26. 9. od 18:00. Těšíme se na Vás!


Mezi prsty ti klouže mazlavá hmota a lepí ti kůži k sobě tak, že je těžší a těžší natáhnout dlaně. Lepivá hmota ti znemožňuje hýbat mimickými svaly a přece ti v tváři tvoří neovladatelné grimasy. Už nejsi ty a není ani svět, ve kterém se ocitáš. Stali jste se jedním celkem a velká část tvé svobodné vůle je ta tam. Co bylo považováno za výjimečnost lidství, ztratilo svůj význam. Lidské je všechno i nic. Prostor, který míval jasný řád, přestal být prostorem, vše se ocitlo ve změti mlaskavě lepivé masy.

Lepidlo už navždy vše propojilo. Pohyb motýlích křídel přestal být vzdálenou metaforou, stal se přímým a vědomým hybatelem naší reality. Němé předměty získaly hlas a rezonují s bublavou odezvou v naší sdílené hmotě.

V takovém prostředí se parazité stávají nositeli anebo spojenci. Domnělá dosavadní symbióza podlehla zkáze pod silou lepu, na který sedla.

Provoz kulturních aktivit Petrohradská kolektiv je v roce 2022 finančně podpořen Ministerstvem kultury ČR, Magistrátem hlavního města Prahy, a Městskou částí Prahy 10.

The production of the cultural activities of the Petrohradská kolektiv is financially supported in 2022 by the Ministry of Culture of the Czech Republic, Municipality of the City of Prague, and the Municipal District of Prague 10
.