EN
Introducing our new shared studio or new coworking oasis, designed to inspire and support creativity. With 165m2 of open space, we offer flexible workspaces for those looking for the perfect place to work and be inspired. Our fixed desks are ideal for those who need a stable base, while the hot desk will offer freedom for those who prefer flexibility.As a unique feature, we also have a 40m2 workshop for working with different materials or making a phone call in private.CZ
Představujeme vám naše nové sdílené studio nebo novou coworkingovou oázu, která je stvořena k inspiraci a podpoře kreativity. S plochou 165m2
openspace nabízíme flexibilní pracovní stanoviště pro všechny, kdo hledají ideální místo pro svou práci a inspiraci. Naše fixní stoly jsou ideální pro ty, kteří potřebují stabilní zázemí, zatímco hot desk nabídne volnost pro ty, kteří preferují flexibilitu.Jako jedinečný prvek disponujeme také 40m2 dílnou pro práci s různými materiály nebo telefonát v soukromí.


EN

This space is ideal for anyone who wants to immerse themselves in working on their projects, be it photographers, architects, illustrators, graphic designers, jewellers, fashion designers, as well as marketers, copywriters and more.

CZ

Tento prostor je ideální pro všechny, kdo se chtějí ponořit do práce na svých projektech, ať už jde o fotografy, architekty, ilustrátory, grafiky, šperkaře, módní návrháře, ale i pro marketéry, copywritery a další.

EN
Our new spaces are designed to encourage collaboration and creativity in a friendly and stimulating atmosphere. Whether you're a digital creative or you like to work with materials, we believe you'll find the perfect environment to develop your projects and ideas. Come and join us and experience the inspiring atmosphere of our new coworking space.

You
can use the photo studio or cinema room rental within the building for client presentations.

Ideal for professional photographers and aspiring visual artists. For those who want to share their ideas, present their projects or meet their clients in an informal setting, we offer space rental in Kino Petrohradská. This multifunctional venue is a great place for a conference, workshop or other networking event. There is also the possibility to use the recording sound studio including operator.

If you are interested in renting the studio, please send us your portfolio, a few words about yourself to ateliery@petrohradskakolektiv.com.

CZ
Naše nové prostory jsou navrženy tak, aby podporovaly spolupráci a tvořivost v přátelské a podnětné atmosféře. Ať už jste digitální kreativec nebo se rádi věnujete práci s materiály, věříme, že u nás najdete ideální zázemí pro rozvoj vašich projektů a nápadů. Přijďte se k nám přidat a zažijte inspirující atmosféru našeho nového coworkingového prostoru.


V rámci budovy můžete využít pronájem foto studia nebo kinosálu pro prezentaci klientovi.


Ideálního pro profesionální fotografy i začínající vizuální umělce. Pro všechny, kdo chtějí sdílet své nápady, prezentovat své projekty nebo se setkat se svými klienty v neformálním prostředí, nabízíme pronájem prostoru v Kino Petrohradská. Toto multifunkční místo je skvělým místem pro konferenci, workshop nebo jiný networkingový event. Dále je možnost využít nahrávacího zvukového studia včetně obsluhy.

V případě zájmu o pronájem studia nám prosím zašlete vaše portfolio, pár slov o sobě ateliery@petrohradskakolektiv.com.