Petrohradská kolektiv is an artist-run initiative with its own cultural production and original dramaturgy. It’s a meeting point of experiments and contemporary arts founded in 2015. Artists working within Petrohradská kolektiv get space, freedom and needed attention. Our activities are aimed at exhibitions, educational practice, live art and creative cooperations with Czech and foreign artists. Petrohradská kolektiv wants to contribute to arts and culture in our society by supporting, presenting and producing (not only) new projects.


Petrohradská kolektiv je artist-run iniciativa s vlastní produkcí, dramaturgií, místem pro experiment a současné umění fungující od roku 2015. Dáváme umělcům a jejich práci prostor, volnost a potřebnou pozornost. Naše aktivity inklinují k výstavní a edukativní činnosti, živému umění a tvůrčím pobytům českých a zahraničních umělců. Petrohradská kolektiv chce přispět k významu umění ve společnosti podporou, prezentací a produkcí nejen nových uměleckých projektů.︎︎︎ výroční zprávy 

SPACE


The building that serves as Petrohradská kolektiv’s base was built in 1903 in Vršovice district in Prague. It used to be a mill and a bakery founded by the couple Hedvika and Karel Müller. By the end of 1930’s the building went under reconstruction to become a chocolate factory for the brand Korda and Co. Historically, the last resident of the building was the factory of Plants for Industrial Automation (Závody průmyslové automatizace) that was using the space for assembly workshops. Currently, the building is intended for demolition. In the meantime, Petrohradská kolektiv has been using the building as a center for cultural events and a platform for contemporary arts since 2015. There are 36 studios in the building that have been worked in by more than 200 artists since the beginning of our initiative. In addition to the studios, the space has a cinema Kino Petrohradská, community area Klub Petrohradská, a photo studio, a recording studio, Jedna Dva Tři Gallery, and facility for artistic residencies. 

PROSTOR


Budova, ve které kolektiv sídlí, byla postavena roku 1903 na území pražských Vršovic. Nacházel se zde mlýn a pekárna manželů Hedviky a Karla Müllerových. Koncem třicátých let byl objekt přestavěn na továrnu na čokoládové zboží Korda a spol. Historicky posledním uživatelem objektu byla montážní dílna Závodů Průmyslové Automatizace. Současně je budova určena k demolici. V mezičase je již od roku 2015 užívána naším spolkem, který zde realizuje kulturní program a funguje jako platforma pro současné umění. Kromě 36 ateliérů, které za dobu fungování projektu poskytly zázemí více než 200 tvůrcům, prostor disponuje kinem Kino Petrohradská, komunitním prostorem Klub Petrohradská, fotografickým a nahrávacím studiem, galerií Jedna Dva Tři Gallery a zázemím pro zahraniční rezidence. 


STAFF/MEMBER


The basic principle of our initiative is discussion - the concrete forms of cooperation on emerging projects and possible co-productions are determined by mutual team-like discussion of proposals and ideas. The core of the Petrohradská kolektiv team are the co-founder and project manager Daniel Konopáč, the co-founder, dramaturg, and curator of Jedna Dva Tři Gallery Edita Štrajtová, and the sound engineer and chief technician Jan Duben.


Our thanks go to a number of external help and occasional collaborators who sometimes helped briefly but significantly in the development of the project.

We work with non-profit organizations, students and other individuals who are contributing to the local alternative scene. TÝM


Základním principem našeho fungování je diskuze – konkrétní podoba spolupráce na vznikajících projektech i možná koprodukce je určena společným týmovým projednáním návrhů a nápadů. Pevné jádro kolektivu tvoří spoluzakladatel a manažer projektu Daniel Konopáč, Edita Štrajtová, jako spoluzakladatelka, dramaturgyně rezidenčních programů a kurátorka Jedna Dva Tři Gallery a zvukař a hlavní technik Jan Duben. 


Díky patří velkému množství externích a příležitostných spolupracovníků, kteří občas krátce, ale významně pomohli ve vývoji projektu.

Spolupracujeme s neziskovými organizacemi, studenty a dalšími jednotlivci, kteří podporují místní alternativní scénu.

Daniel Konopáč
co-founder
daniel@petrohradskakolektiv.com
+420 603 112 399Edita Štrajtová
co-founder
edita@petrohradskakolektiv.com
+420 736 489 876Jan Duben
sound and technical support
/ zvuk a technické zajištění

honza@petrohradskakolektiv.com
+420 725 931 197