Robert B. Lisek
~
Meta Composer
 
V rámci svého pobytu Artist-in-Residence 2020 v Petrohradská kolektiv Robert Lisek pokračoval ve výzkumu Meta Composer - rozvíjení nové dimenze imerzivní instalace na bázi strojového učení. Meta Composer je neurální síť vybavená schopností kombinovat koncepty a video materiál ve flexibilní způsob syntézy nového konzistentního vizuálního příběhu. Lisek vyvinul metody strojového učení, které rozšiřují granulární a pulzarovou syntézu, metody skládání, budování a transformace virtuálních prostředí a syntézy videa. Meta-skladatel má schopnost zobecnit koncepty, které známe, takže je lze kombinovat novými způsoby, které se nepodobají ničemu jinému, co jsme viděli. Meta Composer je tedy inteligentní agent, který sleduje virtuální světy a mění strukturu podle dříve vyškoleného modelu.

Podle autorova přístupu uživatel interaguje s virtuálním prostředím. Cíle meta-video = skladatel který porozumí chování uživatelů a vytváří tak scénáře, které zlepšují drama. Meta Composer vytváří možné narativní trajektorie zobecněním dříve vytvořených dílčích videí. Software je autonomní, ale prvky, cíle a pravidla počáteční struktury vytváří lidský autor. S meta-skladatelem lze tedy zacházet jako s kreativním partnerem a nástrojem podporujícím práci videoartisty, režiséra, hudebníka a vypravěče.

Toto skládání a formování složitých zvukových nebo vizuálních struktur je založeno na transformaci, distribuci a uspořádání velkých sad malých částic. Použil mimo jiné rekurentní neuronové sítě (RNN), generativní kontradiktorní síť (GAN) a síť pro vytváření kompozičních vzorů (CPPN). Dlouhodobým cílem projektu Meta Composer je vytvoření vibrační topologie, jejíž součástí je tvorba skládání oscilací, vibrací, pulzů a toků zvukových a vizuálních událostí. Zajímá se také o potenciál strojového učení a virtuální reality v oblasti umění a jeho možný příspěvek k proudu post = pandemického politického a sociálního diskurzu.

Omezení zavedená během pandemie Roberta Liska motivovala k výzkumu potenciálu AI a pohlcujícího virtuálního prostředí a AV pro vývoj společnosti. Přemýšlel o strojovém učení pro organizaci společnosti. Studoval, jak různé nové metody provozu ve virtuálním a online prostoru mohou ovlivnit budoucí sociální struktury. Připravil plán pro novou Laboratoř, která se zabývá studiem nových sociálních forem založených na virtuálních, síťových a AI technologiích.
Cílem laboratoře je testování a vývoj nástroje, který bude užitečný k vytvoření decentralizované síťové společnosti s horizontálními vztahy mezi lidmi ve kterém mohou být rozhodnutí rozvíjena během dialogu na základě přímosti (osobní účast) a ve které případy „zastoupení“ jako u úřadů a byrokracie lze minimalizovat použitím inteligentních systémů.
Robert B. Lisek (b. 1976) is an artist, mathematician and composer who focuses on systems, networks and processes (computational, biological, social). Founder of Fundamental Research Lab and ACCESS Art Symposium. He is involved in a number of projects focused on media art and interactive art. Drawing upon post-conceptual art, software art and meta-media, his work intentionally defies categorization. He is a pioneer of art based on Artificial lntelligence and Machine Learning, a composer of contemporary music, author of many projects and scores on the intersection of spectral, stochastic, concret music, musica futurista and noise. Robert Lisek is also a scientist who conducts research in the area of mathematics and computer science. His research interests are category theory and high-order algebra in relation to artificial general intelligence. 


Robert B. Lisek (1976) je polský výtvarník, matematik a skladatel, který se zaměřuje na systémy, sítě a procesy (výpočetní, biologické, sociální). Zakladatel Fundamental Research Lab a ACCESS Art Symposium. Podílí se na řadě projektů zaměřených na mediální a interaktivní umění. Na základě postkonceptuálního, softwarového umění a meta-médií se jeho práce záměrně vzpírá kategorizaci, je však průkopníkem umění založeného na umělé inteligenci a strojovém učení, skladatelem současné hudby, autorem mnoha projektů a partitur na křižovatce spektrální, stochastické, konkrétní hudby, musica futurista a noisu. Robert Lisek je také vědcem, který provádí výzkum v oblasti matematiky a informatiky. Jeho výzkumnými zájmy jsou teorie kategorií a algebra vysokého řádu ve vztahu k umělé obecné inteligenci.︎︎︎Robert B. Lisek 
︎︎︎Robert B. Lisek ︎
︎︎︎Robert B. Lisek ︎
︎︎︎Robert B. Lisek ︎Projekt Artist-in-Residence 2020 Petrohradská kolektiv a Celoroční výstavní program Jedna Dva Tři gallery je finančně podpořen Ministerstvem kultury České republiky, Státním fondem kultury České republiky, Magistrátem hlavního města Prahy a Městskou částí Praha 10.

The Artist-in-Residence 2020 Petrohradská kolektiv project and The year - round exhibition program of Jedna Dva Tři gallery is financially supported by the Ministry of Culture of the Czech Republic, the State Fund for Culture of the Czech Republic, the City of Prague and the City District of Prague 10.