OPEN CALL CLOSED.
Thank you for applying.
Results will be announced on April 23 2021.Artist In Residence 2021

OPEN CALL UKONČEN.
Děkujeme všem přihlášeným.
Výsledky zveřejníme 23. dubna 2021.Umělecká Rezidence 2021 

Petrohradská kolektiv announces an open call for artists to participate in an international program Artist in Residence for the year 2021.

The residence program is intended for active artists, creators, and theoreticians, who desire independence and want space and technical support for working on their projects. That’s what the Petrohradská kolektiv AiR program offers in the heart of a multi-genre cultural center in Prague. The goal of the program is creating an open platform for international artistic dialogue, interconnection of different cultures, and support for emerging artists working with diverse media.

Residence is an opportunity for independent professional development, artistic exchange, networking, and experiments. Since accommodation and a studio are included, we prefer applicants from outside of Prague.

The resulting outputs of the residences will be showcased in Jedna Dva Tři Gallery at Petrohradská kolektiv complex. The main theme of the exhibition program of the gallery for 2021 is Chaos, therefore we ask the applicants to take this into account when applying with their projects.

Petrohradská kolektiv vyhlašuje otevřenou výzvu pro umělce v rámci mezinárodního programu Artist in Residence pro rok 2021.

Rezidenční program je určen aktivním umělcům, tvůrcům a teoretikům z ciziny i Česka, kteří touží po nezávislé práci na svých projektech, vlastním prostoru pro tvůrčí procesy a technickém zázemí v rámci dlouhodobě fungujícího multižánrového kulturního centra v pražských Vršovicích. Cílem programu je vytvoření otevřené platformy pro mezinárodní umělecký dialog, propojování rozlišných kultur a podpora začínajících umělců napříč obory.

Rezidence je příležitostí pro nezávislý, samostatně vedený profesní rozvoj, uměleckou výměnu, networking a experimentování. Jelikož součástí rezidence je ubytování a ateliér v Petrohradská kolektiv, dáváme přednost mimopražským tvůrcům.

Výsledky rezidenčních projektů budou vystaveny v Jedna Dva Tři Gallery v areálu Petrohradská kolektiv. Ta má pro rok 2021 ústřední téma Chaos. Proto žádáme zájemce o rezidenci, aby k tématu přihlédli ve svých žádostech. 

Who are we looking for?


Koho hledáme?


Residence is intended for creators with an interest in creative sharing and participation in the field of Prague contemporary art scene.

Prospective residents should introduce us concrete projects that would be realized within their stay in Prague. The final result of the residence is traditionally showcased in Jedna Dva Tři Gallery, which is part of the Petrohradská kolektiv complex. Anyway, the form of the output can be adapted according to each project’s nature.

Rezidence je určena tvůrcům se zájmem o tvůrčí sdílení a participaci na poli současné pražské umělecké scény.

Do programu přijímáme přihlášky s konkrétními projekty, které budou tvůrci v rámci své rezidence realizovat. Výstup rezidence je tradičně prezentován v Jedna Dva Tři Gallery v komplexu Petrohradská kolektiv, to však není podmínkou. Forma výstupu může být přizpůsobena povaze projektu.What do we offer?


Co nabízíme? • Accommodation and a studio in the Petrohradská kolektiv complex
 • Covering the travel and material costs (up to 200€)
 • Technical support and consultation
 • Exhibition in Jedna Dva Tři Gallery (or an alternative)
 • Free entrance to all the events organized by Petrohradská kolektiv
 • Ubytování a soukromý ateliér v komplexu Petrohradská kolektiv
 • Náklady na cestovné a materiál (do maximální výše 200€)
 • Technické zázemí a konzultace
 • Výstava v Jedna Dva Tři Gallery
 • Vstupy na veškeré aktivity Petrohradská kolektiv zdarma


The original idea behind Petrohradská kolektiv was to make a community space for creativity and art practice, where there’s a place for both efficient working and pleasant relaxing, where you can focus on your own projects and then take a break without the necessity of leaving the building. 

Within the AiR we provide technical support, promotion, and curatorial assistance. Travel and material costs are covered up to a maximum of 200€.

We know that a convenient working environment is fundamental, therefore within the residence we provide a shared studio with a workshop with basic equipment with an area of 60 square meters, a photo/video studio, and a recording studio. Each project requires different technical equipment, therefore the technology needed is consulted with each resident individually.

Each resident gets a private room in a 3-room apartment with a common area, a kitchen, and a bathroom. The apartment is situated on the ground floor of the Petrohradská kolektiv building.

Petrohradská kolektiv organizes many cultural events within its complex. All of the selected residents get to attend these events for free.

Within the residential program, which works in parallel with these events, there’s an opportunity of collaboration with other artists and mentors from different cultural backgrounds. Thanks to that, residents can actively participate in various programs of Petrohradská kolektiv.

Základní myšlenkou areálu Petrohradská kolektiv bylo vytvořit komunitní místo pro tvorbu a umění, efektivitu práce v příjemném prostředí, kde se můžete soustředit na vlastní projekty, ale stále si dát rychlou pauzu bez nutnosti opustit budovu.

Poskytujeme výstavní prostor s produkční, technickou, propagační a kurátorskou podporou. Náklady na cestovné a materiál jsou kryty v rámci partnerské spolupráce, popřípadě z grantových zdrojů do maximální výše 200€.

Součástí rezidence je poskytnutí pracovního prostředí. Rezidenti budou mít přístup do sdíleného ateliéru s dílnou se základním vybavením o rozloze 60m2. Dále je k dispozici foto-video ateliér a nahrávací studio. Vzhledem k tomu, že každý projekt vyžaduje jiné technologické zázemí, potřebné technické vybavení bude s každým rezidentem konzultováno individuálně.

Rezident má k dispozici soukromý neprůchozí pokoj ve třípokojovém bytě se společenskými prostory, kuchyní a sociálním zázemím. Byt se nachází v přízemí ateliérového komplexu.

Petrohradská kolektiv organizuje ve svém komplexu mnoho kulturních akcí. Všichni vybraní rezidenti budou mít přístup na tyto akce zdarma.

Rezidenční program, který funguje souběžně s těmito programy nabízí příležitost spolupracovat s dalšími účastníky a mentory z různých kulturních prostředí a účastnit se a přispívat do programu Petrohradská kolektiv. 

Residence conditions


Podmínky rezidence


Participation in the residential program requires communication skills in English or in Czech.

Each resident is obligated to prepare a final report of their stay including a photo documentation.

Residents of the AiR program of Petrohradská kolektiv are required to spend at least 75% of the duration of their stay in the place of the residence.

The stays include an author’s presentation (or its online equivalent) and an exhibition output or else

The residence must be completed within the specified period and it is not possible to interrupt it.

Because of the current situation, the stay is conditioned by submitting a confirmation of a negative test result for COVID-19. The cost of the test is not covered by Petrohradská kolektiv, but the resident themself.

Komunikačním jazykem je angličtina a čeština.


Umělec se zavazuje vypracovat z průběhu rezidence závěrečnou zprávu s fotografickou dokumentací.

Rezidenti programu Artist In Residence Petrohradská kolektiv jsou povinni strávit alespoň 75% času svého pobytu v místě rezidence.

Pobyty jsou zakončeny autorskou prezentací (nebo jejím online ekvivalentem) a výstavním výstupem.

Rezidenci je nutno absolvovat v uvedeném termínu a není možné ji přerušit.


Vzhledem k současné situaci je pobyt podmíněn předložením potvrzení o negativním testu na onemocnění COVID-19. Test si hradí rezident sám.


Residence duration


Trvání rezidence


AiR 2021 will take place between May 1 - November 30 2021.

When applying, please let us know about your preferred dates.

There are two types of residence:


1. Fully covered residence

The fully covered residence doesn’t require any fee paid by the resident. All costs of accommodation and equipment described above will be covered by Petrohradská kolektiv.

The duration of the fully covered residence is 4-6 weeks, when the resident must finish their project and prepare it for the presentation in a form of exhibition.

In the first round of the selection procedure, a maximum of 6 residents will be selected for the fully covered residence.


2. Residence covered by the resident

For applicants who are not selected in the first round, there will be a possibility of joining the second round of selection procedure.

Applicants, who are selected in the second round, will be offered the same type of residence of a duration of 1-2 months for a 700€ fee per month, which will cover the costs of their stay. The projects within this type of residence won’t be showcased as a part of the program of Jedna Dva Tři Gallery.

There will be up to 12 residents chosen for the paid residence in the second round.

Petrohradská kolektiv can provide confirmations in forms of acceptance letters to prospective residents applying for external financial funding of their residence.Umělecké rezidence budou probíhat v období 1. 5. - 30. 11. 2021.

V přihlášce prosím uveďte preferovaný termín.

Petrohradská kolektiv nabízí dva typy rezidencí:1. Plně hrazená rezidence

Plně hrazená rezidence nevyžaduje žádný poplatek ze strany rezidenta. Veškeré náklady na ubytování a vybavení popsané v textu výše budou hrazeny ze strany Petrohradská kolektiv.

Doba trvání plně hrazené rezidence je 4-6 týdnů, během kterých je rezident povinen dokončit projekt a připravit ho pro prezentaci ve formě výstavy.

V prvním kole výběrového řízení bude vybráno maximálně 6 rezidentů pro plně hrazenou rezidenci.


2. Rezidence hrazená rezidentem

Zájemci, kteří nebudou vybráni v prvním kole výběrového řízení, se mohou zúčastnit kola druhého.

Uchazečům, kteří budou vybráni ve druhém kole výběrového řízení, bude nabídnuta možnost placené rezidence trvající 1-2 měsíce. Tato rezidence je zpoplatněna v hodnotě 700€ za měsíc. Tento poplatek slouží k pokrytí nákladů spojených s rezidencí. Rezidenti budou mít k dispozici stejné zázemí jako v případě rezidence hrazené kolektivem. Výstup rezidence nebude součástí programu Jedna Dva Tři Gallery.

Ve druhém kole bude vybráno až 12 zájemců o účast na placené rezidenci.

Tým Petrohradská kolektiv může poskytnout doporučující dopisy budoucím rezidentům žádajícím o financování jejich rezidenčního projektu.


How to apply?


Jak se přihlásit?


We accept applications for AiR 2021 from February 15 till March 30 2021.

Please apply by submitting the filled form available on this website.

The selection will be made by a committee consisting of Petrohradská kolektiv members, external curators of Jedna Dva Tři Gallery and allied professional artists.

Results of the open call will be available on April 15 2021.︎︎︎INFOen PDF


Application conditions:

* Each applicant can submit only one project application

* We also accept applications from artistic duos and collectives of more than 1 person. In the case of acceptance, the submitted application is considered one project, therefore the budget for such project will be the same as for projects submitted by individuals.

* Each applicant is the holder of an exclusive copyright and / or has obtained the consent of any other copyright owner to any submitted text, excerpt or portfolio image in accordance with all applicable national and international regulations. It guarantees that the (re) publication of any submitted textual or portfolio material will not infringe the rights of any third parties. The applicant unconditionally and irrevocably declares his responsibility for copyright and liability to third parties for all possible disputes of copyright infringement and will fully indemnify Petrohradská kolektiv for all resulting third party claims.

* By submitting your application in any form, you consent to and license Petrohradská kolektiv as a legal entity to use your name, text, drawing or design and represent your text, drawing or design in any media of Petrohradská kolektiv, anywhere in the world, without compensation or credit, for artistic, promotional and documentary purposes.

* By submitting the application, you agree to the processing of personal data (telephone number, email address, permanent residence, and other personal data) only for the purposes of the Open Call, in accordance with Czech legislation, Data Protection Act No. 101/2000 Coll. You also agree that you have read all the information about Petrohradská kolektiv’s Artist in Residence project, which you can find
here.


Přihlášky pro rezidenční pobyty v roce 2021 přijímáme v rozmezí 15. 2. - 30. 3. 2021.

Přihlašujte se prosím pomocí formuláře, který je k dispozici na těchto stránkách.

Výběr podléhá komisi, která je ustanovena ze členů Petrohradská kolektiv, externích kurátorů Jedna Dva Tři Gallery a spřátelených umělců.

Výsledky výběrového řízení budou zveřejněny 15. 4. 2021.︎︎︎INFOcz PDF


 Podmínky žádosti:


* Každý žadatel může předložit pouze jeden projekt.

* V rámci žádosti se mohou hlásit i dvojice a jakákoli další umělecká uskupení sestávající z více než jedné osoby. V případě, že bude žádost přijata, je brána jako jeden umělecký projekt. Celkový rozpočet zamýšleného projektu nebude vyšší než rozpočet na projekty předložené jednou osobou.

* Každý žadatel je držitel výhradních autorských práv a / nebo si zajistil souhlas jakéhokoliv jiného vlastníka autorských práv k jakémukoli předloženému textu, výňatku nebo obrázku portfolia v souladu se všemi příslušnými národními a mezinárodními předpisy. Zaručuje, že při (opětovném) zveřejnění jakéhokoli předloženého textového nebo portfoliového materiálu nebudou porušena práva žádných třetích stran. Žadatel bezpodmínečně a neodvolatelně prohlašuje svou odpovědnost za autorská práva a odpovědnost vůči třetím stranám za veškeré možné spory o porušení autorských práv a plně odškodní Petrohradská kolektiv za všechny nároky třetích stran z toho vyplývající.

* Odesláním své žádosti v jakékoli formě udělujete souhlas a licencujete organizaci Petrohradská kolektiv jako právnickou osobu k použití vašeho jména, textu, kresby nebo designu a reprezentací vašeho textu, kresby nebo designu v jakýchkoli médiích Petrohradská kolektiv, kdekoli na světě, bez náhrady nebo úvěru, pro umělecké, propagační a dokumentární účely.

* Odesláním žádosti souhlasíte se zpracováním osobních údajů (telefonní číslo, email, adresa, pobyt a další osobní údaje) v souladu se zákonem 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů, pouze pro potřeby Otevřené výzvy. Souhlasíte také s tím, že jste si přečetli všechny informace o projektu Petrohradská kolektiv Residency Project 2021, které si můžete stáhnout zde.


Before submitting your application, please read the following:


Před odesláním žádosti si prosím přečtěte tyto pokyny:


In the application form you’ll be asked to enter following data:

Basic information: preferred date of residence, name, date and place of birth (used only for our internal administration), citizenship, email address, phone number, website.

 • Name of your project
 • Description of your project (max. 2500 characters)
 • Detailed description of the concept of your project (max. 10MB)*
 • Your portfolio (optional, max. 10MB)
 • Agreement with terms and conditions

*The document with detailed description of of the concept of your project requires:

 • Clear definition of your idea and what is your goal with this project
 • Claiming of which phase is your project in according to your time plan and realization within your residence
 • Presentation of the content and the form of your project. What is the relationship between the format of your project and the idea behind it?
 • Outline of the main budgetary needs of your project, the production steps, and the necessary key materials

We are open to any art genres, forms, and fields, however, the idea of a sustainable collective future and cooperation is very important to us, therefore we expect projects that will be in line with it. When evaluating projects, the elaboration, reaction or reflection of the theme Chaos will be taken into account. As the residence includes publicly presented outputs in the forms of an artist talk and an exhibition, we invite applicants to think about possible forms of these outputs.

Make sure you own the copyright to all materials submitted.

Ve formuláři žádosti budete požádáni o zadání následujícího:

Základní informace: preferované datum rezidence, jméno, rok a země narození (používá se pouze pro interní administrativní účely), občanství, e-mail, telefon, web.

 • Název vašeho projektu.
 • Návrh vašeho projektu (až 2 500 znaků).
 • Váš rozšířený koncept * (max. 10 MB).
 • Vaše portfolio (volitelné, max. 10 MB).
 • Váš souhlas s podmínkami.

* Obecně dokument rozšířeného konceptu vyžaduje, abyste:

 • Jasně definovali svůj nápad a vyjádřili, čeho chcete projektem dosáhnout.
 • Uveďte fázi, ve které se váš projekt nachází (koncept, rozpracovanost, výroba atd.)
 • Načrtněte obsah a formát vaší účasti na rezidenci v Praze. Jaký je vztah mezi formátem (představení, prezentace, přednáška, workshop, projekce, instalace atd.) a tím, co chcete sdělit?
 • Nastiňte hlavní rozpočtové potřeby projektu, výrobní kroky a potřebné klíčové materiály.
 • Popište, jak by mohl projekt těžit z toho, že je součástí Petrohradská kolektiv.

Jsme otevřeni veškerým uměleckým žánrům, oborům i formám, nicméně jsou pro nás důležité myšlenky udržitelné kolektivní budoucnosti a spolupráce, proto očekáváme projekty, které jsou s tímto v souladu. Při vyhodnocování projektů bude také nahlíženo na zpracování, reakci či reflexi tématu Chaos. Protože součástí rezidence jsou veřejné výstupy formou artist talku a výstavy, zveme uchazeče k zamyšlení se nad případnými formami těchto výstupů.

Ujistěte se, že vlastníte autorská práva ke všem odeslaným materiálům.


Important dates 


Důležité termíny


Start of the OPEN CALL for AiR 2021: February 15 2021
Candidates can start submitting their applications.

Deadline for submitting the applications: March 30 2021 
All applications must be submitted until noon 12:00PM CET.

Results of the selection procedure: April 15 2021  All selected applicants for AiR 2021 are informed via email.

Location: Petrohradská 13, 1010 00 Prague, Czech Republic Contact: opencall@petrohradskakolektiv.com
Otevřená výzva AiR 2021: 15. února 2021
Začátek podávání přihlášek.

Konečný termín pro podání všech přihlášek: 30. března 2021 Všechny žádosti musí být podány nejpozději ve 12:00 v poledne (Koordinovaný světový čas, UTC + 1).

Výsledky výběrového řízení: 15. dubna 2021 Všichni vybraní účastníci jsou informováni e-mailem.

Místo: Petrohradská 13, 1010 00 Prague, Czech Republic
Kontakt: opencall@petrohradskakolektiv.com