Artist In Residence 2024

Petrohradská kolektiv announces an open call for artists to participate in an international program Artist in Residence for the year 2024.

The resulting outcomes of the residencies will be showcased in Jedna Dva Tři Gallery of Petrohradská kolektiv complex in group show exhibition. The main theme of the exhibition program for 2024 is "Building the Present", therefore we ask all the applicants to take this into account when submitting their projects.Petrohradská kolektiv vyhlašuje otevřenou výzvu pro umělce v rámci mezinárodního programu Artist in Residence pro rok 2024
 

Výsledky rezidenčních projektů budou vystaveny v Jedna Dva Tři Gallery v areálu Petrohradská kolektiv v rámci skupinových výstav. Ta má pro rok 2024 ústřední téma "Building the Present". Proto žádáme zájemce o rezidenci, aby k tématu přihlédli ve svých žádostech. 

Who are we looking for?

Koho hledáme?

AiR Petrohradská kolektiv is open for anyone from Czechia and abroad.

The residency program with public outcome is intended for active artists and creators, who desire independence and want space and technical support for working on their projects. That’s what the Petrohradská kolektiv AiR program offers in the heart of a multi-genre cultural center in Prague. The goal of the program is creating an open platform for international artistic dialogue, interconnection of different cultures, and support for emerging artists working with diverse media formats.

 • international, local and czech artists / art collectives working in any medium

Residence is an opportunity for independent professional development, artistic exchange, networking, and experiments. Residencies are intended for creators with an interest in creative exchange and participation and involvement within Prague's contemporary art scene.

AiR Petrohradská kolektiv je otevřen všem zájemcům z České republiky i ze zahraničí.

Rezidenční program s veřejným výstupem je určen pro aktivní umělci a tvůrci, kteří touží po nezávislosti a chtějí prostor a technickou podporu pro práci na svých projektech. Právě to nabízí program Petrohradská kolektiv AiR v srdci multižánrového kulturního centra v Praze. Cílem programu je vytvoření otevřené platformy pro mezinárodní umělecký dialog, propojení různých kultur a podporu začínajících umělců pracujících s různými mediálními formáty.
 
 • mezinárodní, lokální a čeští umělci / umělecké kolektivy pracující v jakémkoli médiu


Rezidence je příležitostí k nezávislému profesnímu rozvoji, umělecké výměně, navazování kontaktů a experimentům. Rezidence jsou určeny pro tvůrce se zájmem o tvůrčí výměnu a účast a zapojení do pražské současné umělecké scény.


What do we offer?

Co nabízíme?


 • Accommodation and a studio in the Petrohradská kolektiv complex
 • Covering the travel and material costs (up to 400€)
 • Artist fee 400 €
 • Technical support and consultation
 • Presentation of the outcome of the residency as a part of collective exhibition at Jedna Dva Tři Gallery (or an alternative)
 • A programme of studio visits, exhibition and field trips
 • Free entrance to all the events organized by Petrohradská kolektiv
 • Ubytování a soukromý ateliér v komplexu Petrohradská kolektiv
 • Náklady na cestovné a materiál (do maximální výše 400€)
 • Odměna pro umělce  400€
 • Technické zázemí a konzultace
 • Prezentace výsledku rezidence v rámci kolektivní výstavy v galerii Jedna Dva Tři (nebo alternativně)
 • Program návštěv ateliérů, výstav a exkurzí
 • Vstupy na veškeré aktivity Petrohradská kolektiv zdarma


Residents work on their projects and actively participate in the final exhibition program of the Petrohradská kolektiv at Jedna Dva Tři Gallery. Since the year 2021 are the results of artist in residence program presented in the form of group exhibitions and their accompanying programs.

The exhibitional program of 2024 consists of 5 collective exhibitions presenting the results of the artist in residence program. The artists aplying to this opencall are selected based on concept aiming for collective exhibitions consisting of artists from abroad and artists from the local scene.
One of the main factors is to create a dialogue about presentation of artist´s artworks in a form of site specific installations and about the ways of presentation in direct communication with the audience. Since the outcomes of our program are mainly presenting newly created artworks, it is considered as standard that it´s form can change during the residency itself as long it is discussed with the other artist and team beforehand; the dialogue, collectivity and collaboration are very important aspects to focus on in your projects documentation.

The results of the group exhibitions with accompanying programmes are experimental in it´s nature and are creating engaging topics for contemporary art scene.


We know that a convenient working environment is fundamental, therefore we provide a shared studio with a workshop equipped with basic power and work tools with an area of 60 square meters just 30m from the apartment within the art centre compound with direct access to the courtyard. Additionally it is possible to book assisted recording session in a sound recording studio, photo/ video studio,  screen printing workshop within the building based on a request. Each project requires different technical equipment, therefore the technology needed is consulted with each resident individually.


Rezidenti pracují na svých projektech a aktivně se účastní závěrečného výstavního programu Petrohradské kolektivu v galerii Jedna Dva Tři. Od roku 2021 jsou výsledky rezidenčního programu umělců prezentovány formou skupinových výstav a jejich doprovodných programů.

Výstavní program roku 2024 tvoří 5 kolektivních výstav prezentujících výsledky rezidenčního programu umělců. Umělci přihlášení do opencallu jsou vybíráni na základě koncepce zaměřené na kolektivní výstavy složené z umělců ze zahraničí a umělců z místní scény.
Jedním z hlavních faktorů je vytvoření dialogu o prezentaci uměleckých děl umělců formou site specific instalací a o způsobech prezentace v přímé komunikaci s publikem.
Vzhledem k tomu, že výstupem našeho programu je především prezentace nově vytvořených uměleckých děl, je považováno za standardní, že se jejich podoba může v průběhu samotné rezidence měnit, pokud je předem prodiskutována s ostatními umělci a týmem; dialog, kolektivita a spolupráce jsou velmi důležitými aspekty, na které je třeba se v dokumentaci projektů zaměřit.

Výsledky skupinových výstav s doprovodnými programy mají experimentální charakter a vytvářejí poutavá témata pro současnou uměleckou scénu.

Víme, že pohodlné pracovní prostředí je základem, a proto poskytujeme sdílený ateliér s dílnou vybavenou základními elektrickými a pracovními nástroji o rozloze 60 metrů čtverečních pouhých 30 metrů od bytu v areálu uměleckého centra s přímým vstupem do dvora.
Kromě toho je možné si na základě požadavku objednat asistované nahrávání ve studiu pro nahrávání zvuku, foto/video studiu, sítotiskové dílně v rámci budovy. Každý projekt vyžaduje jiné technické vybavení, proto je potřebná technologie konzultována s každým rezidentem individuálně.Residency duration

Trvání rezidence

Individual residencies can last from 4 to 8 weeks between May and November.

Residents are asked to suggest a preferred length of stay and if accepted, this can be arranged according to studio availability and curatorial concept + schedule of exhibitions.

In the selection procedure there will be up to 10 projects accepted for a residency of duration of 4-8 weeks.

 • a maximum of 10 projects will be selected

Successful applicants will be selected for recorded online video interviews with the residency admissions jury (Petrohradská kolektiv team and an external member), which will take place within 3 weeks after the application deadline.Jednotlivé pobyty mohou trvat od 4 do 8 týdnů v období od Května do Listopadu 2024.

Rezidenti jsou požádáni, aby navrhli preferovanou délku pobytu, a v případě přijetí může být tato délka pobytu dohodnuta podle dostupnosti ateliéru a plánu výstav.

Do výběrového řízení bude přijato maximálně 10 projektů na rezidenční pobyt v délce 4-8 týdnů.

 • ve výběrovém řízení bude vybráno maximálně 10 projektů.

Úspěšní uchazeči budou vybráni k nahraným online videorozhovorům s porotou pro přijímací řízení na rezidenci (tým Petrohradské kolektivu a externí člen), které se uskuteční do 3 týdnů po uzávěrce přihlášek.

How to apply?

Jak se přihlásit?

We accept applications for AiR 2024 till March 20 2024, 12:00 PM CET.

Please apply by submitting the filled form available on this website.

The selection will be made by a committee consisting of Petrohradská kolektiv members, external curators of Jedna Dva Tři Gallery and allied professional artists.

Results of the open call will be available on April 30 2024.

︎︎︎application formPřihlášky přijímáme do 20 března 2024, 12:00 SEČ

Přihlašujte se prosím pomocí formuláře, který je k dispozici na těchto stránkách.

Výběr podléhá komisi, která je ustanovena ze členů Petrohradská kolektiv, externích kurátorů Jedna Dva Tři Gallery a spřátelených umělců.

Výsledky výběrového řízení budou zveřejněny 30. 4. 2024. -

︎︎︎formulář žádosti


Before submitting your application, please read the following:

Před odesláním žádosti si prosím přečtěte tyto pokyny:

In the application form you’ll be asked to enter following data:

Basic information: preferred date of residency, name, date and place of birth (used only for our internal administration), citizenship, email address, phone number, website.

 • Name of your project.
 • Description of your project.
 • Detailed description of the concept of your project.
 • Your portfolio, CV, motivation letter (optional, max. 10MB).
 • Agreement with terms and conditions.

*The document with detailed description of of the concept of your project requires:

 • Clear definition of your idea and what is your goal with this project
 • Claiming of which phase is your project in according to your time plan and realization within your residency
 • Presentation of the content and the form of your project. What is the relationship between the format of your project and the idea behind it?
 • Outline of the main budgetary needs of your project, the production steps, and the necessary key materials

We are open to any art genres, forms, and fields, however, the idea of a sustainable collective future and cooperation is very important to us, therefore we expect projects that will be in line with it. When evaluating projects, the elaboration, reaction or reflection of the theme Building the Present will be taken into account. As the residency includes publicly presented outputs in the forms of an artist talk and an exhibition, we invite applicants to think about possible forms of these outputs.

Make sure you own the copyright to all materials submitted.


Petrohradská kolektiv takes care of your information. We comply with the European Union’s General Data Protection Regulation (GDPR) and other laws that protect your data. All your personal details will be deleted after the application selection procedure. Please find more information on our website.
Ve formuláři žádosti budete požádáni o zadání následujícího:

Základní informace: preferované datum rezidence, jméno, rok a země narození (používá se pouze pro interní administrativní účely), občanství, e-mail, telefon, web.

 • Název vašeho projektu.
 • Návrh vašeho projektu.
 • Váš rozšířený koncept. 
 • Vaše portfolio, životopis, motivační dopis (max. 10MB).
 • Váš souhlas s podmínkami.

* Obecně dokument rozšířeného konceptu vyžaduje, abyste:

 • Jasně definovali svůj nápad a vyjádřili, čeho chcete projektem dosáhnout.
 • Uveďte fázi, ve které se váš projekt nachází (koncept, rozpracovanost, výroba atd.)
 • Prezentace obsahu a formy vašeho projektu. Jaký je vztah mezi formátem (představení, prezentace, přednáška, workshop, projekce, instalace atd.) a tím, co chcete sdělit?
 • Nastiňte hlavní rozpočtové potřeby projektu, výrobní kroky a potřebné klíčové materiály.

Jsme otevřeni veškerým uměleckým žánrům, oborům i formám, nicméně jsou pro nás důležité myšlenky udržitelné kolektivní budoucnosti a spolupráce, proto očekáváme projekty, které jsou s tímto v souladu. Při vyhodnocování projektů bude také nahlíženo na zpracování, reakci či reflexi tématu Building the Present. Protože součástí rezidence jsou veřejné výstupy formou artist talku a výstavy, zveme uchazeče k zamyšlení se nad případnými formami těchto výstupů.

Ujistěte se, že vlastníte autorská práva ke všem odeslaným materiálům.


Petrohradská kolektiv se stará o vaše informace. Dodržujeme obecné nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR) a další zákony, které chrání vaše údaje. Všechny vaše osobní údaje budou po ukončení výběrového řízení vymazány. Více informací naleznete na našich webových stránkách.


Important dates 

Důležité termíny

Residency will take place between May 1 - November 30 2024.

Deadline for submitting the applications: 20. 03. 2024
All applications must be submitted until midnight 12:00PM CET.
 
All selected applicants for AiR 2024 are informed via email.

Location: Petrohradská 13, 1010 00 Prague, Czech Republic Contact: opencall@petrohradskakolektiv.com

Rezidence proběhne: 01.05. - 30. 11. 2024

Konečný termín pro podání všech přihlášek: 20 .03. 2024 Všechny žádosti musí být podány nejpozději o půlnoci 12:00 SEČ.

Všichni vybraní účastníci jsou informováni e-mailem.

Místo: Petrohradská 13, 1010 00 Prague, Czech Republic
Kontakt: opencall@petrohradskakolektiv.com