EN
The mission is to bridge the gap between the art world and the general public, to increase understanding and appreciation of contemporary art and to provide a safe space for discussion of contemporary issues. This is due to our firm belief that art has a key role to play in shaping our society and can be a means of fostering social cohesion and understanding. We aim to continue the continuous process of creating a multi-genre platform for contemporary art through our initiative, which enables dialogue and creative exchange between different artistic disciplines and communities. Thanks to its network of collaborators and partners, the project is able to adapt quickly to new conditions.
CZ
Cílem je překlenout propast mezi uměleckou sférou a širokou veřejností, zvýšit porozumění a ocenění současného umění a poskytnout bezpečný prostor pro diskusi o současných otázkách. Důvodem je naše pevné přesvědčení, že umění má klíčovou roli ve formování naší společnosti a může být prostředkem pro posílení společenské soudržnosti a pochopení. Cílem je nadále pokračovat v kontinuálním procesu tvorby multižánrové platformy pro současné umění skrze naši iniciativu, která umožňuje dialog a kreativní výměnu mezi různými uměleckými obory a komunitami. Díky síti spolupracovníků a partnerů je projekt schopen rychle se přizpůsobit novým podmínkám.

︎︎︎ výroční zprávy
PROJECT


EN

Petrohradská was founded in 2015 as a studio complex for artists, designers and creatives from related disciplines who were looking for a space for their creative work. The founders of the project are Edita Štrajtová and Daniel Konopáč. In the eight years since then, the project has grown and expanded into other sectors of cultural activities and has become a platform for interdisciplinary cooperation on the domestic and international scene. This year it celebrated its ninth season. In the context of the project's work, the word collaboration has an unforgettable meaning. Since the foundation of the initiative, a number of cultural workers, entities and individuals have become part of the programmes of the Petrohradská kolektiv, to whom the project has provided space in exchange for mutual dramaturgical enrichment and the joint building of a domestic alternative cultural scene, whether in the field of contemporary art, experimental music, performance art, art theory or audiovisual.

CZ
Projekt Petrohradská kolektiv byl založen v roce 2015 jako ateliérový komplex pro umělce, designéry a tvůrce z příbuzných oborů, jež hledali prostor ke své tvůrčí práci. Za projektem stojí doposud jeho zakladatelé Edita Štrajtová a Daniel Konopáč. Po dobu osmi let se od té doby projekt rozrůstal a zasahoval do dalších odvětví kulturních aktivit a stal se platformou pro mezioborovou spolupráci na tuzemské i zahraniční scéně. Letos oslavil devátou sezonu. Slovo spolupráce má v kontextu fungování projektu neopomenutelný význam. Od založení iniciativy se stalo součástí programů Petrohradská kolektiv množství kulturních pracovníků, subjektů i jednotlivců, kterým projekt poskytl prostor výměnou za vzájemné dramaturgické obohacení a společné budování tuzemské alternativní kulturní scény ať již v oblasti současného umění, experimentální hudby, performativního umění, teorie umění či audiovize.SPACEEN
The building that serves as Petrohradská kolektiv’s base was built in 1903 in Vršovice district in Prague. It used to be a mill and a bakery founded by the couple Hedvika and Karel Müller. By the end of 1930’s the building went under reconstruction to become a chocolate factory for the brand Korda and Co. Historically, the last resident of the building was the factory of Plants for Industrial Automation (Závody průmyslové automatizace) that was using the space for assembly workshops.

Currently, the building is intended for demolition. In the meantime, Petrohradská kolektiv has been using the building as a center for cultural events and a platform for contemporary arts since 2015. There are 36 studios in the building that have been worked in by more than 200 artists since the beginning of our initiative. In addition to the studios, the space has a cinema Kino Petrohradská, community area Klub Petrohradská, a photo studio, a recording studio, Jedna Dva Tři Gallery, and facility for artistic residencies. 

CZ
Budova, ve které kolektiv sídlí, byla postavena roku 1903 na území pražských Vršovic. Nacházel se zde mlýn a pekárna manželů Hedviky a Karla Müllerových. Koncem třicátých let byl objekt přestavěn na továrnu na čokoládové zboží Korda a spol. Historicky posledním uživatelem objektu byla montážní dílna Závodů Průmyslové Automatizace.

Současně je budova určena k demolici. V mezičase je již od roku 2015 užívána naším spolkem, který zde realizuje kulturní program a funguje jako platforma pro současné umění. Kromě 36 ateliérů, které za dobu fungování projektu poskytly zázemí více než 200 tvůrcům, prostor disponuje kinem Kino Petrohradská, komunitním prostorem Klub Petrohradská, fotografickým a nahrávacím studiem, galerií Jedna Dva Tři Gallery a zázemím pro zahraniční rezidence. 
COURTYARDEN
The Courtyard of the Petrohradská kolektiv, a cultural centre in Prague, is the hub where all its projects and activities are connected. It includes everything from international artist residencies, cinematic experiences at Kino Petrohradská, exhibition activities at the One Two Three gallery to live art projects.

During the summer season, the courtyard becomes a stage for concerts that take place every Tuesday and Thursday. The windows of the apartments designed for foreign residencies face directly onto the courtyard, allowing artists to become part of the action.

The courtyard is also home to the Fatcat Press screen-printing workshop and the offices of the Petrohradská kolektiv production base. Noise Kitchen workshops are held in the photo studio, which is also accessible from the courtyard. Thus, the courtyard not only hosts but also connects all the activities and projects that take place at Petrohradska kolektiv.

CZ
Dvůr Petrohradská kolektiv, kulturního centra v Praze, je středobodem, kde se propojují všechny jeho projekty a aktivity. Zahrnuje vše od zahraničních uměleckých rezidencí, kinematografických zážitků v Kino Petrohradská, výstavní činnosti v galerii Jedna Dva Tři až po projekty živého umění.

V průběhu letní sezóny se dvůr stává pódiem pro koncerty, které se konají každé úterý a čtvrtek. Okna bytů určených pro zahraniční rezidence jsou orientována přímo na dvůr, což umožňuje umělcům stát se součástí dění.

Na dvoře se také nachází sítotisková dílna Fatcat Press a kanceláře produkce Petrohradská kolektiv. Ve fotostudiu, které je rovněž přístupné z dvora, probíhají workshopy Noise Kitchen. Dvůr tedy nejen hostí, ale také spojuje všechny aktivity a projekty, které se v Petrohradská kolektiv odehrávají.JEDNA DVA TŘI GALLERYEN
The Jedna Dva Tři Gallery project was launched in March 2016. It is now located in a newly renovated space accessible from the courtyard of the Petrohradská kolektiv culture center building.

The exhibition program of the gallery focuses on the presentation of original curatorial concepts and artistic outputs based on experimentation. Jedna Dva Tři Gallery aims to present the most interesting projects from the Czech and foreign art scenes. Long-term, the main goal of the project is pushing the boundaries of established curatorial approaches and standards in the presentation of contemporary art in response to its current trends.

The main curator of the gallery has been Edita Štrajtová since the launch of the project. In the past, the gallery has also collaborated with a number of external curators from the predominantly domestic contemporary scene (e.g. Noemi Purkrábková and Jiří Sirůček, Monika Čejková, Christina Giggliotti, Petr Krátký, Linda Vondrová).CZ
Projekt Jedna Dva Tři Gallery byl zahájen v březnu roku 2016. V současné době se galerie nachází v nově zrekonstruovaném prostoru přístupném ze dvora budovy kulturního centra Petrohradská kolektiv.

Výstavní program galerie se soustředí na prezentaci původních kurátorských koncepcí a uměleckých výstupů na bázi experimentu. Jedna Dva Tři Gallery usiluje o představování toho nejzajímavějšího z české i zahraniční umělecké scény. Dlouhodobým zaměřením projektu je posouvání hranic zavedených kurátorských přístupů a norem v prezentaci současného umění v reakci na jeho aktuální tendence.

Hlavní kurátorkou galerie je od počátku jejího fungování  Edita Štrajtová. V minulosti galerie spolupracovala také s řadou externích kurátorů z převážně tuzemské současné scény (např. Noemi Purkrábková a Jiří Sirůček, Monika Čejková, Christina Giggliotti, Petr Krátký, Linda Vondrová).


KLUB PETROHRADSKÁ


EN
The entrance of the building, our reception, meeting place, relaxation zone, but also a shop where you can buy art prints from famous illustrators, painters or our merch and gift vouchers related to our program. Last but not least, you can buy tickets for the film programme of the Petrohradská Cinema.

We have coffee from Candycane roastery ready for San Remo, come for a visit and we will be happy to tell you more about our program.

CZ
Vchod budovy, naší recepcí, místem setkávání, relaxační zónou, ale také obchodem, kde si můžete zakoupit umělecké tisky od známých ilustrátorů, malířů nebo náš merch a dárkové poukazy souvisejícími s naším programem. V neposlední řadě si zde můžete zakoupit vstupenky na filmový program Kina Petrohradská.

Kafe máme od Candycane roastery připravovaném na San Remo, přijďte na návštěvu a rádi vám řekneme víc o našem programu.KINO PETROHRADSKÁEN
The culture center Petrohradská kolektiv presents it's newest project Kino Petrohradská - a single-screen repertory cinema that opened in July 2021. The cinema has 58 seats and 7.1 sound. It is built in a former industrial space of an assembly workshop of an historically defunct area of a mill, a bakery, and later a factory for chocolate goods. Currently this complex serves as a base for a gallery, a klub, and Prague based and foreign artists. Most importantly, however, it offers a pleasant environment for our visitors.

CZ

Nový projekt kulturního centra Petrohradská kolektiv Kino Petrohradská je jednosálové repertoárové kino, které spustilo svůj provoz v červenci 2021. Kino má 58 míst a je vybaveno 7.1. prostorovým zvukem. Areál, jehož je kinosál součástí, se nachází v prostorách bývalého industriálního prostoru montážní dílny, historicky zaniklého mlýna, pekárny a později továrny na čokoládové zboží. Komplex dnes slouží jako zázemí pro galerii, klub, pražské i zahraniční umělce, především však poskytuje příjemný prostor našim návštěvníkům.