Plicnik Collective, Jiyun Park / Residency Program Petrohradská kolektiv opens the third exhibition of the Eternal Maze series entitled "Cyber Harmonies and Automated Rhythms of Convergance".

As part of the Artist in Residence program, Jedna Dva Tři Gallery will host the five-part exhibition series Eternal Maze from June to October 2023. The series will feature twelve projects by local and international artists. The third exhibition, "Cyber Harmonies and Automated Rhythms of Convergance" of the Eternal Maze series will feature works by Plicnik Collective and Jiyun Park. The exhibition is the result of their residency at the Petrohradská kolektiv, which runs from July to August 2023.

The opening of the exhibition will take place on Monday, August 14 at 7 pm at Jedna Dva Tři Gallery at Petrohradská Kolektiv. The exhibition will be open until the 1st of September.Jiyun Park


Jiyun Park, born in South Korea in 1990, is a sound artist and composer currently based in Cologne, where she is actively involved in the local sound scene. Her work revolves around experimenting with materials to discover hidden and inherent sounds, exploring sensory and synaesthetic states, spatial acoustics, and the performative crossing of boundaries in relation to space and time. She is actively doing collaboration performances to expand her frame, also for example in communicating via data, and human-sonic interaction. She began her academic journey at the Hanyang University in South Korea, where she majored in Multimedia Design. She later continued her studies at the Academy of Media Art at the Academy od Media Art in Cologne, where she developed an approach to sound and DIY instruments or synthesizers. She has presented her work at international festivals such as the NIME conference and Murmurans Mundus in Ústí nad Labem, as well as in experimental venues such as the Rotterdam creative centre WORM and the Austrian space Tresor in Linz.

During her residency at Petrohradská kolektiv, Jiyun Park focused on creating a sound installation that has its origins in research into the communication systems of non-human species. Through her research, she has identified a wide range of signals, focusing in particular on animals that have unique biological characteristics for signal generation, such as amphibians, birds and fish, as well as plants. These entities communicate using a variety of signals, including sounds and movements, produced in different circumstances. The resulting sound composition relays signals through a series of transducers embedded in a latex membrane, creating a collective voice. Composed using both digital and analogue means, the sound patterns represent real forms of communication and imaginary signals. In this way, Jiyun offers a glimpse into the tapestry of non-human communication, stimulating reflection on the interconnectedness of all living entities and our shared means of expression.Amelie Mckee and Melle Nieling / Plicnik Collective


During their residency at Petrohradská kolektiv, Amelie Mckee and Melle Nieling focused on creating a single-channel video projection "On Alignment" that reflects on the mystification surrounding new technologies.

"Ones that increasingly operate in ways we cannot comprehend, cloak themselves in nebulous language, and distance us from corporeality. We no longer question the presence and essentiality of these in our daily lives—which leads to wonder, what could a human-free future look like?"

The video essay starts in a hyperspeed duct, traveling safely towards our destination, we are invited into a dream, freshly generated by our personal algorithm. We delve into a retrospective of technology's birth; a collective imagination, drawing from classic films, advertisements, documentaries, and home videos. Contemplating the advent of mass consumerism in the 1950s and the rise of smart technologies, the dream highlights the tragicomic aspects of our relationship with technological progress. Once imagined as tools to simplify tasks, machines are now creeping into our communication and social life, shedding light on the convergence of human and machine. Depicted is an evolution that steers us towards compatibility—requiring humans to imitate machines—instead of adapting tools to the human context.


Artists in Residence is an international residency program that is one of the main pillars of the Petrohradská kolektiv. Its aim is to create a space for experimentation, exchange of ideas and opinions between the Czech and international art scene. Resident artists are provided with accommodation, a shared studio, an honorarium, a contribution to materials and other production costs. The work of the residents is presented in collective exhibitions at the Jedna Dva Tři Gallery, whose programme is closely linked to the residency programme from 2021. This year, the open call focused on the theme "Survival Course", with more than 439 projects submitted. Authors develop their projects at the Petrohradská kolekktiv in Prague's Vršovice between May and October 2023, with the length of each project's residency varying and ranging from three to eight weeks.


Plicnik Collective, Jiyun Park / Rezidenční program Petrohradská kolektiv otevírá třetí výstavu cyklu Eternal Maze s názvem “Cyber Harmonies and Automated Rhythms of Convergance”.

V rámci programu Artist in Residence bude hostit Jedna Dva Tři Gallery od června do října 2023 pětidílný výstavní cyklus Eternal Maze. Série představí dvanáct projektů tuzemských i zahraničních autorů*rek. Třetí výstava “Cyber Harmonies and Automated Rhythms of Convergance”cyklu Eternal Maze představí díla Plicnik Collective a Jiyun Park. Výstava je výsledkem jejich rezidenčního pobytu v Petrohradská kolektiv, který probíhá od července do srpna 2023.

Slavnostní zahájení výstavy proběhne v pondělí 14. srpna v 19 hodin v Jedna Dva Tři Gallery při Petrohradská kolektiv. Výstava potrvá do 1. září.

Jiyun Park


Jiyun Park, narozená v roce 1990 v Jižní Koreji, je zvuková umělkyně a skladatelka, která žije a působí v německém Kolíně nad Rýnem, kde je aktivně zapojena v rámci místní hudební scény. Její tvorba se zaměřuje na experimenty s materiály, v nichž hledá skryté a vrozené zvuky, zkoumá smyslové a synestetické stavy, prostorovou akustiku a performativní překračování hranic ve vztahu k prostoru a času. Svou akademickou dráhu započala na Hanyang University v Jižní Koreji v oboru Design Multimédií. Následně pokračovala ve studiu na Akademii mediálního umění v Kolíně nad Rýnem, kde si osvojila také přístup ke zvuku a vlastnoručně vyrobeným nástrojům či syntezátorům. Svoji tvorbu představila na mezinárodních festivalech, jako je konference NIME či Murmurans Mundus v Ústí nad Labem, ale také v experimentálních prostorech, jako je Rotterdamské kreativní centrum WORM nebo rakouský prostor Tresor v Linci.

V průběhu své rezidence v Petrohradská kolektiv se Jiyun Park zaměřila na vytvoření zvukové instalace, jež má svůj původ ve výzkumu komunikačních systémů nelidských druhů. Skrze svůj výzkum identifikovala širokou škálu signálů, kterými obojživelníci, ptáci, ryby a rostliny komunikují, ať už se jedná o zvuky, pohyby či vibrace. Výsledná kompozice přináší signály prostřednictvím řady snímačů, zasazených do latexové membrány, která nám zprostředkovává ucelený kolektivní hlas. Zvukové obrazce, komponované digitálními i analogovými prostředky, představují reálné formy komunikace a imaginární signály, skrze něž nám Jiyun nabízí pohled na bohatou tapiserii nelidské komunikace a podněcuje k zamyšlení nad vzájemnou propojeností všech živých i neživých tvorů a našimi společnými vyjadřovacími prostředky.Amelie Mckee and Melle Nieling / Plicnik Collective


V průběhu své rezidence v Petrohradská kolektiv se Amelie Mckee and Melle Nieling zaměřili na vytvoření jednokanálové video projekce “On Alignment“, která se zamýšlí nad mystifikací obklopující nové technologie. „Ty, které stále častěji fungují způsobem, který nedokážeme pochopit, zahalují se do mlhavého jazyka a vzdalují nás od tělesnosti. O jejich přítomnosti a podstatnosti v našem každodenním životě už nepochybujeme - což nás vede k otázce, jak by mohla vypadat budoucnost bez člověka?“

Video esej nás vtahuje do bezpečného vysokorychlostního kanálu, skrze který cestujeme směrem k cíli a jsme pozváni do snu, který je čerstvě vygenerován naším osobním algoritmem. Noříme se do retrospektivy zrodu technologie; kolektivní představivosti, která čerpá z klasických filmů, reklam, dokumentů a domácích videí. Sen, který se zamýšlí nad nástupem masového konzumu v 50. letech 20. století a vzestupem chytrých technologií, zdůrazňuje tragikomické aspekty našeho vztahu k technologickému pokroku. Kdysi si je lidé představovali jako nástroje pro zjednodušení úkolů, nyní se stroje vkrádají do naší komunikace a společenského života a vrhají světlo na sbližování člověka a stroje. Je zde zobrazen vývoj, který nás směřuje ke kompatibilitě - vyžaduje, aby lidé napodobovali stroje - namísto toho, aby se nástroje přizpůsobovaly lidskému kontextu.


Artists in Residence je mezinárodní rezidenční program, který je jedním z hlavních pilířů Petrohradská kolektiv. Jeho cílem je vytvořit prostor pro experiment, výměnu myšlenek a názorů mezi českou a mezinárodní uměleckou scénou. Rezidenčním umělcům*kyním je poskytováno ubytování, společný ateliér, honorář, příspěvek na materiál a další produkční náklady. Práce rezidentů*tek jsou prezentovány v rámci kolektivních výstav v Jedna Dva Tři Gallery, jejíž program je od roku 2021 úzce propojen s rezidenčním programem. V letošním roce se otevřená výzva zaměřila na téma "Survival course”, přihlásilo se více než 439 projektů. Autoři*rky své projekty rozvíjí v Petrohradská kolektiv v Pražských Vršovicích v období od května do října 2023, přičemž délka rezidence každého projektu se liší a pohybuje se v rozmezí od tří do osmi týdnů.