Tereza Vinklárková, Magdalena Lazar / Residency Program Petrohradská kolektiv opens the second exhibition of the Eternal Maze series entitled "Bodies On The Edge Of The Echo Chamber"

As part of the Artist in Residence program, Jedna Dva Tři Gallery will host the five-part exhibition series Eternal Maze from June to October 2023. The series will feature twelve projects by local and international artists*women. The second exhibition, "Bodies On The Edge Of The Echo Chamber," of the Eternal Maze series will feature works by Tereza Vinklárková and Magdalena Lazar. The exhibition is the result of their residency at the Petrohradská kolektiv, which runs from June to July 2023.

The opening of the exhibition will take place on Monday, July 17 at 7 pm at Jedna Dva Tři Gallery at Petrohradská Kolektiv. The exhibition will run until August 8.
Their voices mingle in the echo chamber, shouting into the void. They stand at its very center, on the edge of audibility, yet not to be ignored. At the edge, they gather, carrying stories of the will to change, becoming phantom voices of past rebellions. They are not alone here; they form a common ineffable bond whose language is symbiosis. Their resistance is dominated by a determination to break free from the shackles that are placed upon them. They are here not only as physical entities, but also as symbols of autonomy and freedom. They are not lost, they resonate, they come back, they become stronger than ever.

Tereza Vinklárková's project is presented in the form of a short video called "Prologue". The central figure is the body and its ethereal beings that walk through the landscape of human innards. The aim of these entities is to try to find the origin of the health complications that the body experiences. They are looking for the key to solving the problems so that it can heal. Mechanical processes reveal stories of how humans relate to their own bodies under the weight of a patriarchal society. The beings here speak from their own perspectives and experiences. The introductory video "Prologue", an upcoming series, focuses on presenting the facts so that we can better understand what is happening in our bodies. When we are able to assimilate and accept this information, we will be able to feel calmer in difficult situations because we will have a clearer picture of what is going on within us. This opens up the question of systematically suppressing emotional experience and psychosomatic problems. These problems often represent a generational frustration with the inability to express one's own dissatisfaction and discrimination within a given social order.

One of the references of the work is the concept of the "wandering womb", which was introduced by Hippocrates in antiquity. This concept was used to explain so-called hysteria, a neurotic disorder associated with chronic health problems in women. Bodies suffering from hysteria were incomprehensible to patriarchal society, unpredictable and refusing to conform to social norms. Bodies that do not fit the norms of contemporary society are on the fringes of what is considered "normal" or "acceptable." They are bodies that are on the border between the visible and the invisible, between the loud echo of societal expectations and the quiet but powerful voice of their own suffering and experience. 


The main inspiration for residential project Luminous barters, damp coalitions by Magdalena Lazar is the women's strikes in Poland. In her video installation, she creates a new system of feminist support based on biological relationships, beyond law and politics. The project explores the theme of inter-species relationships on a micro and macro scale, creating objects and video works that are variations on the theme of non-antagonistic relationships. Relationships of this type, in which neither party is the dominant subject, are a point of reference for Magdalena Lazar to reflect on the possible realities of the post-anthropocene.

“In my work I try to construct visions of forms of resistance to the exploitation of the capitalist system: from the negation of money as a factor conditioning all mechanisms, to hallucinations as a possibility of escaping from a logic that presupposes a constant readiness to work, to the mycological pact as a counterbalance to the practices of appropriation of the body in a system based on the compulsion of constant reproduction of the labour force.”


Artists in Residence is an international residency program that is one of the main pillars of the Petrohradská kolektiv. Its aim is to create a space for experimentation, exchange of ideas and opinions between the Czech and international art scene. Resident artists are provided with accommodation, a shared studio, an honorarium, a contribution to materials and other production costs. The work of the residents is presented in collective exhibitions at the Jedna Dva Tři Gallery, whose programme is closely linked to the residency programme from 2021. This year, the open call focused on the theme "Survival Course", with more than 439 projects submitted. Authors develop their projects at the Petrohradská kolekktiv in Prague's Vršovice between May and October 2023, with the length of each project's residency varying and ranging from three to eight weeks.


Tereza Vinklárková, Magdalena Lazar / Rezidenční program Petrohradská kolektiv otevírá druhou výstavu cyklu Eternal Maze s názvem “Bodies On The Edge Of The Echo Chamber”

V rámci programu Artist in Residence bude hostit Jedna Dva Tři Gallery od června do října 2023 pětidílný výstavní cyklus Eternal Maze. Série představí dvanáct projektů tuzemských i zahraničních autorů*rek. Druhá výstava “Bodies On The Edge Of The Echo Chamber” (Těla na okraji ozvěny) cyklu Eternal Maze představí díla Terezy Vinklárkové a Magdaleny Lazar. Výstava je výsledkem jejich rezidenčního pobytu v Petrohradská kolektiv, který probíhá od června do července 2023.

Slavnostní zahájení výstavy proběhne v pondělí 17. července v 19 hodin v Jedna Dva Tři Gallery při Petrohradská kolektiv. Výstava potrvá do 8. srpna.


V echu komory se mísí jejich hlasy, které křičí do prázdna. Stojí v jejím samotném středu, na hranici slyšitelnosti, ale přesto neignorovatelné. Na okraji, se shromažďují, nesou příběhy vůle ke změně, stávají se fantomovými hlasy minulých vzpour. Nejsou zde samy; vytvářejí společné nevyslovitelné pouto, jehož jazykem je symbióza. Jejich odpor je ovládán odhodláním vymanit se z okovů, které jsou na ně kladeny. Jsou tady nejen jako fyzické entity, ale také jako symboly autonomie a svobody. Nejsou ztraceny, resonují, vracejí se zpět, stávají se silnějšími, než kdy jindy.

Projekt Terezy Vinklárkové je prezentován formou krátkého videa s názvem “Prolog”. Ústřední postavou je tělo a jeho éterické bytosti, které procházejí krajinou lidských útrob. Cílem těchto entit je snažit se najít původ zdravotních komplikací, které tělo prožívá. Hledají klíč k vyřešení problémů, aby se mohla uzdravit. Mechanické procesy nám odhalují příběhy, jak se člověk vztahuje k vlastnímu tělu pod tíhou patriarchální společnosti. Bytosti zde hovoří z vlastní perspektivy a zkušeností. Úvodní video "Prolog", nadcházející série, se zaměřuje na prezentaci faktů tak, abychom lépe pochopili, co se v našem těle děje. Když budeme schopni tyto informace vstřebat a přijmout, budeme v obtížných situacích schopni cítit se klidněji, protože budeme mít jasnější představu o tom, co se v nás děje. Otevírají se tak otázky systematického potlačování emočního prožívání a psychosomatických problémů. Tyto problémy často reprezentují generační frustraci z nemožnosti vyjádřit vlastní nespokojenost a diskriminaci v rámci daného společenského řádu.

Jedním z odkazů díla je koncept “putující dělohy”, který ve starověku zavedl Hippokrates. Tento koncept se používal k vysvětlení tzv. hysterie, neurotické poruchy spojené s chronickými zdravotními problémy u žen. Těla trpící hysterií, byly pro patriarchální společnost nesrozumitelné, nepředvídatelné a odmítající se přizpůsobit společenským normám. Těla jež nezapadají do norem současné společnosti jsou na okraji toho, co je považováno za "normální" nebo "přijatelné". Jsou to těla, která se nacházejí na hranici mezi viditelným a neviditelným, mezi hlasitým echem společenských očekávání a tichým, ale silným hlasem vlastního utrpení a zkušeností.

Hlavní inspirací pro rezidenční projekt Magdaleny Lazar s názvem “ Luminous barters, damp coalitions” jsou ženské stávky v Polsku. Ve své videoinstalaci vytváří nový systém feministické podpory založený na biologických vztazích, mimo právo a politiku. Projekt zkoumá téma mezidruhových vztahů v mikro- i makroměřítku a vytváří objekty a videodílo, která jsou variací na téma neantagonistických vztahů. Vztahy tohoto typu, v nichž ani jedna ze stran není dominantním subjektem, jsou pro Magdalenu Lazar referenčním bodem k úvahám o možné realitě postantropocénu.

"Ve své práci se snažím konstruovat vize forem odporu vůči vykořisťování kapitalistickým systémem: od negace peněz jako faktoru podmiňujícího všechny mechanismy, přes halucinace jako možnost úniku z logiky, která předpokládá neustálou připravenost k práci, až po mykologický pakt jako protiváhu praktikám přivlastňování těla v systému založeném na nutkání neustálé reprodukce pracovní síly."


Artists in Residence je mezinárodní rezidenční program, který je jedním z hlavních pilířů Petrohradská kolektiv. Jeho cílem je vytvořit prostor pro experiment, výměnu myšlenek a názorů mezi českou a mezinárodní uměleckou scénou. Rezidenčním umělcům*kyním je poskytováno ubytování, společný ateliér, honorář, příspěvek na materiál a další produkční náklady. Práce rezidentů*tek jsou prezentovány v rámci kolektivních výstav v Jedna Dva Tři Gallery, jejíž program je od roku 2021 úzce propojen s rezidenčním programem. V letošním roce se otevřená výzva zaměřila na téma "Survival course”, přihlásilo se více než 439 projektů. Autoři*rky své projekty rozvíjí v Petrohradská kolektiv v Pražských Vršovicích v období od května do října 2023, přičemž délka rezidence každého projektu se liší a pohybuje se v rozmezí od tří do osmi týdnů.