Maria Thrän
~
ON(e) Distance


curator: Edita Štrajtová
3D environment: Nicolas Gebbe


online exhibition/výstava 
since/od  14. 12. 2020 

︎︎︎︎︎︎︎PDF ENG_Maria Thrän_text 
Exhibition text by Rime Abd Al Majeed and Maria Thrän
 
    ︎︎︎PDF ENG_instructions_ON(e)Distance_online
PLEASE NOTE: Read the instructions, how to set up your device for the best experience before entering 3D space.Maria Thrän
~
ON(e) Distance


curator: Edita Štrajtová
3D environment: Nicolas Gebbe


online exhibition/výstava
since/od  14. 12. 2020

︎︎︎PDF CZ_Maria Thrän_text
Text k výstavě Rime Abd Al Majeed a Marie Thrän
 
    ︎︎︎PDF CZ_instrukce_ON(e)Distance_online
UPOZORNĚNÍ: Přečtěte si prosím instrukce, jak nastavit váš přístroj pro nejlepší zážitek, před vstupem do 3D prostoru.

The exhibition takes place completely in an online 3D environment on the Mozilla Hubs platform, connecting through videos, sound installation and viewer interaction, they connect and mediate the topics of solidarity and distancing not only in the current pandemic age. Limit of visitors for one session is only 25 viewers so please be patient while waiting to be let in. The exhibition stays online even after the dates of the exhibition.


The installation is a deceleration for our consumption, maybe also the consumption of art. Feel free to come back! The length of the recorded conversations invite you to take your time to listen if you want.

Berlin conversations are mainly be in German / English

Prague in English / Czech


︎︎︎click here for an online exhibition
Due to the high rate of visual information, we recommend only joining via desktop or VR glasses. 

             


Výstavní realizace se odehrává kompletně v online 3D prostředí skrze platformu Mozilla Hubs. Prostřednictvím videí, zvukové instalace a interakce diváka, se obě umělecké oblasti propojují a zprostředkovávají témata solidarity a distancování se nejen v současné pandemické době. V rámci rozhraní se v jednu chvíli může přihlásit pouze 25 návštěvníků současně, prosím buďte tak trpělivý pokud vás tato platforma nebude chtít v danou chvíli vpustit. Výstava zůstane online nehledě na konec události.

Instalace je zpomalením naší spotřeby, možná také spotřeby umění. Neváhejte se vrátit! Délka zaznamenaných konverzací vás zve, abyste si v případě potřeby našli čas na poslech.


Berlínské konverzace jsou převážně v Němčině / Angličtině

Pražské zase v Angličtině / Češtině


︎︎︎pro online výstavu klikněte zde
Díky vysoké míře vizuálních informací doporučujeme připojení pouze přes stolní počítač či VR brýle. 

Maria Thrän is an Installation artist (b. 1984, Eisenach) based in BerlinSpaces are the focus of her work, which she understands as process-like constructions that require an examination of materiality and systems. This includes reflecting on ecological and social dimensions and the relationships between spaces and bodies. The critical examination of relevant technologies and theories are the basis of her research. Light and sound become space-filling sculptures that address different levels of perception in the recipient and open the space for individual imaginations.Maria Thrän (1984, Eisenach) je umělkyně se sídlem v Berlíně pracující převážně s médiem instalace


Prostory jsou ústředním motivem její práce, kterou chápe jako procesuální konstrukci, která vyžaduje zkoumání a přezkoumávání hmoty a systémů. To zahrnuje reflexi ekologických a sociálních rozměrů a vztahů mezi prostorem a tělem. Základem pro její výzkum je kritické zkoumání a zohledňování relevantních technologií a teorií. Světlo a zvuk se stávají sochami vyplňujícími prostor cílícími na různé úrovně vnímání diváka, pro kterého se otevírá nový prostor pro individuální představivost.


Projekt Artist-in-Residence 2020 Petrohradská kolektiv a Celoroční výstavní program Jedna Dva Tři gallery je finančně podpořen Ministerstvem kultury České republiky, Státním fondem kultury České republiky, Magistrátem hlavního města Prahy a Městskou částí Praha 10.
Autorku finančně podpořil Goethe-Institut Česká republika.

The Artist-in-Residence 2020 Petrohradská kolektiv project and The year - round exhibition program of Jedna Dva Tři gallery is financially supported by the Ministry of Culture of the Czech Republic, the State Fund for Culture of the Czech Republic, the City of Prague and the City District of Prague 10.

The author was financially supported by the Goethe-Institut Czech Republic.